1. APARATURA


Przedmiotem zamówienia 16.06.2017/1 jest dostawa modułu do projektowania i prototypowania specjalnych fotonicznych elementów konstrukcyjnych w ramach projektu.Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 16.06.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wybór oferty
Data publikacji ogłoszenia: 27.06.2017 r.